Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи

Јавни позив за подношење захтјева за одобравање средстава за набавку опреме за наводњавање

04.12.2017
slika

На основу члана 2. Правилника о условима и начину коришћења средстава за набавку опреме за наводњавање ("Службени гласник Републике Српске" брoj: 101/17), а у вези са Одлуком Владе Републике Српске о усмјеравању средстава за набавку опреме за наводњавање ("Службени гласник Републике Српске" број: 87/17 ), расписује се
 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ


Предмет јавног позива
Члан 1.

У складу са чланом 2. Правилника о условима и начину кориштења средстава за набавку опреме за наводњавање ("Службени гласник Републике Српске" број:101/17 ), у даљем тексту:
Правилник и Одлуком Владе Републике Српске о усмјеравању средстава за набавку опреме за наводњавање ("Службени гласник Републике Српске" број: 87/17 ), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Агенција за аграрна плаћања ( у даљем тексту:Агенција), расписује јавни позив за подношење захтјева за одобравање средстава за набавку опреме за наводњавање (у даљем тексту: јавни позив).
Јавни позив је отворен 60 дана од дана објављивања и обавезно садржи: предмет набавке, лица која могу бити учесници јавног позива, услове које корисник средстава мора испунити, висину средстава која се додјељују, потребну документацију, рок за достављање пријава, поступак за додјелу средстава и обавезе корисника након добијања средстава.

Предмет набавке за коју се могу одобрити средства

Члан 2.

Предмет набавке су искључиво улагања у покретну опрему за наводњавање (пумпе, цијеви, цријева, тифони за наводњавање и друга опрема за наводњавање) и радови на изградњи сталне инфраструктуре за наводњавање (бушење и изградња бунара, базена, канали, објекти пумпних станица), као и трошкови електрификације система за наводњавање ( трансформатор, електрокаблови, склопке, електросат и ормар, соларни панели).

Висина средстава за набавку опреме

Члан 3.

(1) Средства за набавку опреме за наводњавање реализују се у складу са Одлуком Владе Републике Српске из члана 1. овог јавног позива и дефинисана су у укупном износу од 5.000.000 КМ.
(2) Средства за набавку опреме за наводњавање могу се додијелити једном кориснику средстава у износу од 40% од укупне вриједности прихватљивих трошкова инвестиције и не могу бити већа од 10.000 КМ по хектару регистроване обрадиве површине за коју је пријављен начин коришћења.
(3) Услов из става 2. овог члана који се односи на хектар обрадиве површине не примјењује се на удружења корисника вода за наводњавање.
(4) Максималан износ додијељених средстава по једном кориснику може износити до 200.000 КМ, а минимални износ средстава по једном кориснику може износити 400 КМ.

Комплетан текст Јавног позива је на линку.
Правилник о условима и начину коришћења средстава за набавку опреме за наводњавање је на линку.
Обрасци захтјева за додјелу средстава за набавку опреме за наводњавање је на линку.