Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи

COSME - Програм конкурентности за мала и средња предузећа

slika

Од 3. јуна ове године, након потписивања Споразума између ЕУ и БиХ у Бриселу, мала и средња предузећа и предузетници из Босне и Херцеговине ће моћи учествовати у COSME Програму конкурентности предузећа и малих и средњих предузећа.
Учешће у овом програму је велика шанса малим и средњим предузећима у БиХ за приступ фондовима и пројектима ЕУ, а главни корисници овог програма ће бити предузетници као и грађани који желе основати властити бизнис (самозапослени), млади и жене предузетнице који су суочени са потешкоћама у поступку реализовања пословних идеја.

COSME је програм Европске уније са општим циљем унапређења конкурентности и одрживости малих и средњих предузећа те предвиђеним трајањем од 2014. до 2020. године и буџетом од 2,3 милијарде евра.

Заједно са програмом HORIZON 2020, COSME представља наставак активности које су се у периоду 2007-2013. успјешно спроводиле кроз Програм за предузетништво и иновације. COSME ће подржати МСП у слједећим областима:

- Побољшање приступа финансијским средствима - кроз 2 инструмента: Инструмент за кредитне гаранције и Инструмент власничког капитала за раст и развој.
- Побољшање приступа тржиштима унутар Европске уније и глобално - кроз Европску мрежу предузетништва помаже у проналажењу пословних партнера, те пружа подршку развоју предузећа уз помоћ алата развијених од стране Европске комисије.

- Стварање бољих оквирних услова за конкурентност - подржава дјеловања у циљу побољшавања оквирних услова у којима послују предузећа и подстиче развој кластера свјетске класе у ЕУ. Циљеви програма укључују бржу дигитализацију пословне заједнице и промоцију е-вјештина и е-лидерства.

- Подстицање предузетништва кроз низ активности којима се подржава спровођење Акционог плана за предузетништво 2020 (размјене, истраживања, пилот-пројекте и сл.).

Све детаљне информације je на сљедећем линку:
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/


Грантови за Мале акције Амбасаде Швајцарске

slika

Стратегија сарадње Швајцарске у БиХ усредсређује се на велике, дугорочне програме. У циљу давање подршке комплементарним иницијативама, Амбасада Швајцарске у БиХ може додатно (су)финансирати пројекте домаћих организација кроз грантове за Мале акције.
Циљ грантова за Мале акције је пружање подршке иновативним, малим и друштвено релевантним интервенцијама ограниченог трајања које доприносе постизању резултата наведених у швајцарској стратегији за сарадњу са БиХ за период 2017-2020. Постоји значајан потенцијал за додатну вриједност у Малим акцијама када се идентификују аутентични, креативни пројекти са могућим видљивим учинцима, те када је потребно испробати нова локална партнерства.
Мале акције могу имати велику видљивост и/или имати симболичан карактер, па су стога атрактивне за - дјелимично - финансирање од стране Швајцарске. Осим тога могу имати и катализаторски карактер за подржавање продора нових идеја или приступа, а могу бити заснованe и на потврђеним искуствима и праксама завршених пројеката (капитализација).
Амбасада је усредсређена на пружање подршке пројектима у свим дијеловима БиХ.

Пријаве
Амбасада моли заинтересоване да прво прочитају критеријуме прихватљивости и услове на сљедећем линку
Подносиоци пријаве могу послати електронске примјерке уредно попуњеног обрасца за пријаву и приложеног обрасца буџета на електронску адресу уз навођење предмета: „Application to the Small Actions“ (Пријава за Мале акције).
Пријаве са траженим доприносом у износу од 40.000 КМ или у већем износу морају се поднијети на енглеском језику, а остале пријаве се могу поднијети било на енглеском било на званичним језицима у БиХ.
Свака организација или установа може добити средства само за један пројекат у текућој фази Малих акција Амбасаде (2017 - јануар 2019).
Детаљне информације су на линку: https://www.eda.admin.ch/countries/bosnia-and-herzegovina/bs/home/razvojna/projekti/small-actions.html


 

Јавни позив Амбасаде Јапана отворен током цијеле године

slika

ГАГП је фокусиран на подршку локалним заједницама, односно директно становништву.
У оквиру ГАГП, грантови се додјељују јавним институцијама (општинама и општинским јавним п​редузећима), основним школама, домовима здравља или организацијама цивилног друштва које спроводе релативно мале пројекте.

Унутар програма ГАГП Јапан подржава широк спектар пројеката који се базирају на основне људске потребе, као и који се базирају на сигурност. У Босни и Хецеговини већина пројеката који се имплементирају унутар ГАГП спада у сљедеће категорије:
- Помоћ активностима за деминирање
- Јавно здравство
- Образовање
- Социјална заштита
- Рурални развој

Прихватљиви апликанти су: јавне институције (општине и општинска јавна п​редузећа), основне школе, домови здравља и локалне и међународне организације цивилног друштва.

Максималан износ расположивих средстава по пројекту је приближно 156 000 КМ.

Апликација се може доставити током цијеле године.

​Више информација на:
http://www.bosnia.emb-japan.go.jp/BHS/EconomicGAGP.html


 

Јавни оглас за давање у закуп пословног простора усменим јавним надметањем – лицитацијом

slika

На основу члана 2. Одлуке о провођењу поступка давања у закуп пословног простора у власништву Града Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, број 8/10), Градоначелник Града Бијељина расписује

Јавни оглас за давање у закуп пословног простора усменим јавним надметањем – лицитацијом

1. Јавним оглашавањем по систему јавног надметања – лицитације врши се давање у закуп пословног простора који је власништво  Града Бијељина са дијелом 1/1.
2. Предмет закупа је пословни простор који се налази у: -Улици Филипа Вишњића бб, објекат МЗ „Филип Вишњић“, пословни  простор површине 73 м².
 3. Јавно надметање-лицитација ће се одржати дана, 20.07.2018. године, у Великој сали Градске управе Града Бијељина, у улици Карађорђева бб, са почетком у 12,00 часова.
4. Почетна висина закупнине са ПДВ-ом, за пословни простор који је предмет јавног надметања- лицитације, износи: 6,00 КМ/м², односно 438,00 КМ (кауција износи 525,60 КМ).
5. Пословни простор се даје у закуп у виђеном стању, на период од 2 (двије) године, уз могућност продужења закупног рока.
6. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица која немају  неизмирених дуговања према Граду Бијељина, која се односе на комуналне таксе, комуналне накнаде, накнаде по основу права грађења и закупа за пословне просторе.
7. Уколико најповољнији понуђач буде физичко лице, биће дужан је да у року од 60 дана од потписања Уговора, достави доказ о регистрацији дјелатности коју ће обављати у излицитираном пословном простору.
8. За учешће у поступку јавног надметања-лицитацији учесници су дужни уплатити кауцију која износи 10% од почетне једногодишње закупнине коју је учесник дужан уплатити на благајни Градске управе Града Бијељина. Доказ о извршеној уплати кауције, овјерен извод из судског регистра за правна лица и пуномоћ уколико је законски заступник учесника по овлаштењу, учесници ће доставити  комисији за провођење поступка јавног надметања-лицитације, на дан одржавања лицитације.
9. Заинтересовани учесници јавног надметања могу извршити увид у документацију о предметном пословном простору и добити потребне информације на телефон број 055/233-183 или у Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија 60).
10. Овај оглас ће се објавити у дневном листу „Независне новине“, „Семберским новинама“ и на огласној табли закуподавца.

Број: 02-014-1-1037/2018
Датум, 04.07.2018. године

ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                    
Мићо Мићић