Званична интернет презентација
Град Бијељина

ЈП Еко – деп Бијељина

Основне информације
 
Адреса: Улица Милоша Црњанског 38, 76 300 Бијељина
 Teлефон: +387 (0)55 224 830
Факс: +387 (0)55 202 085
 e-mail: [email protected], [email protected]
web site:  www.ekodep.com
О ЕКО-ДЕП-у
 
Јавно предузеће регионална депонија „ЕКО-ДЕП“ д.о.о. из Бијељине основано је 9. маја 2005. године са циљем изградње регионалне санитарне депоније у Бијељини. Оснивачи предузећа су општине Бијељина, Угљевик, Лопаре, Челић и Теочак.
 
С обзиром да су санитарне депоније сложени грађевински објекти комуналне инфраструктуре, који се граде дуги низ година и имају дуг вијек трајања, пројектом је предвиђена фазна изградња, како би се могла лакше обезбиједити средства за изградњу појединих фаза депоније.
 
Број фаза изградње и њихову дужину трајања одређују техничко-технолошки захтјеви током саме експлоатације депоније и могућност обезбјеђивања финансијских средстава за инвестиције.
ЈП „ЕКО-ДЕП” д.о.о. завршило је прву фазу изградње Регионалне санитарне депоније „Бријесница” у Бијељини 03.12.2009. године и депонија бива званично пуштена у рад 01.01.2010. године. Овим је ЈП „ЕКО-ДЕП“ д.о.о. постало прво јавно предузеће у Републици Српској које обавља дјелатност обраде и одлагања неопасног отпада на санитаран начин.
 
Прва фаза изградње санитарне депоније обухватила је изградњу двије, од укупно четири, санитарне ћелије и изградњу других грађевинских објеката, те набавку специјализоване опреме и машина. На овај начин  депонија „Бријесница“ у потпуности је оспособљена за санитарно збрињавање комуналног отпада.

У ту сврху урађено је сљедеће:
 • Ограђена је комплетна површина локације депоније (цца 27 ха);
 • Доведена је нисконапонска мрежа и изграђена трафо-станица на депонији;
 • Изграђен цјевовод питке воде на који је прикључен дио становништва из мјесних заједница које гравитирају локацији депоније (у складу са одлуком СО Бијељина);
 • Изграђена је савремена улазно-излазна зона са уграђеном дигиталном вагом носивости 60т;
 • Изграђено је постројење за дезинфекцију точкова и доњег построја возила прије изласка са депоније;
 • Изграђене су прва и друга санитарна ћелија за збрињавање чврстог комуналног отпада укупне површине цца 4,5 ха. У санитарне ћелије уграђени су заштитни изолациони материјали (геофолије и други материјали), који гарантују заштиту подземних вода, систем за прикупљање процједних вода, систем за сакупљање биогаса;
 • Изграђена је интерна саобраћајница на депонији;
 • Изграђен је егализациони базен за прихват процједних вода из тијела депоније, са системом за рециркулацију и поврат процједне воде у ћелије. На овај начин су у почетних 3-5 година рада депоније обезбјеђени потребни услови за третирање процједне воде из отпада;
 • Депонија је опремљена неопходном механизацијом за рад: компактором (капацитета компактовања до 200 т отпада дневно), булдожером, камионом кипером, трактор са различитим прикључцима итд;
 • Изграђен је објекат за смјештај радника и механизације на депонији са простором за одржавање механизације; Изградњом овог објекта запосленим радницима на локацији депоније обезбјеђени су квалитетни хигијенски услови за рад;
 • Изграђен је хидрантски противпожарни систем који обезбјеђује комплетну локацију депоније.

Овим инвестицијама заокружена је изградња Прве фазе Регионалне депоније „Бријесница“, чиме је заокружена једна техничко-технолошка цјелина и створени услови за санитарно збрињавање комуналног отпада са регије Бијељина. Да би се продужио вијек трајања санитарне депоније било је неопходно приступити наставку изградње сљедеће фазе депоније. Предузеће је током 2012. године ушло у Другу фазу изградње Регионалне санитарне депоније „Бријесница“ која још увијек траје и која ће бити настављена и у наредном периоду.

У оквиру Друге фазе до сада су реализоване сљедеће инвестиције:
 • Извршено је проширење одлагалишних  капацитета на депонији „Бријесница“;
 • Извршена је привремена санација старог несанитарног одлагалишта које се налази у непосредној близини санитарне депоније;
 • Извршена је изградња приступне саобраћајнице;
 • Извршена је набавка ровокопача – гусјеничара;
 • Изграђено је постројење за третман процједних вода (пречистач) на депонији „Бријесница“;
 • Набављена је и пуштена у рад гасна бакља са системом за прикупљање депонијског гаса на депонији „Бријесница“, капацитета 200 Нм3/х.

Напомињемо још једном с обзиром да су санитарне депоније веома сложени грађевински објекти комуналне инфраструктуре, за чију изградњу су неопходна значајна финансијска средства, која је веома тешко обезбједити, изградња депонија врши се по фазама и то током читавог животног вијека трајања депоније.

Из тих разлога ЈП „ЕКО-ДЕП“ д.о.о. ће и у наредном периоду наставити са доградњом и усавршавањем постојећег система за управљање чврстим комуналним отпадом на Регионалној санитарној депонији „Бријесница“ у Бијељини.