Званична интернет презентација
Град Бијељина

Студија процјене утицаја на животну средину "Индустријска зона 2" Бијељина

Обухвати који се третирају Регулационим планом, а на којима се предвиђа организација комплекса индустријске зоне, смјештени су у крајњем западном дијелу урбаног подручја града Бијељине. Према дефинисаним цјелинама и зонама, предметне површине припадају рубном појасу урбаног подручја града Бијељине.

Катастраске парцеле које су у обухвату регулационог плана, а тренутно су у највећој површини неизграђене, представљају грађевинско земљиште, а према намјени дефинисаној планом ширег подручја (Урбанистички план) предвиђене су за изградњу радне зоне, мале привреде и индустрије.

Према имовинском статусу над земљиштем, парцеле се појављују као земљиште у приватној и земљиште у државној својини са готово половичним учешћем у површини.