Документи

Адреса: 
Улица патријарха Павла 1
76300 Бијељина

​Вршилац дужности начелника: Дејан Савић

Телефон: +387 (0)55 233 114
Факс: +387 (0)55 233 432

E-mail:[email protected]; [email protected]

Одјељење за привреду врши управне и стручне послове из надлежности Града који се односе на:

- студијске и аналитичке послове и коришћење ресурса из области привреде (индустрија, трговина и снабдијевање, угоститељство, туризам, занатство, саобраћај и везе),
- планирање развоја и праћење реализације стратешких планова развоја из дјелокруга рада,
- послове везане за приватно предузетништво, подстицај развоја малих и средњих предузећа,
- друге послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.


 

У области стратешког планирања, праћења реализације Стратегије развоја Града, вредновања и извјештавања из дјелокруга рада, Одјељење обавља сљедеће послове:

- припрема годишњи оперативни план рада, који садржи планиране пројекте, вриједност пројеката и изворе финансирања, динамику имплементације пројеката и јасно дефинисане улоге и одговорности у имплементацији пројекта;
- редовно прикупља податке од значаја за локални одрживи развој и доставља их Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције (Одсјек);
- припрема разне анализе и студије у домену свог рада и доставља их Одсјеку;
- активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја;
- припрема и доставља информације о екстерним актерима и предлаже њихово учешће у стратешком планирању, имплементацији, праћењу и вредновању пројеката;
- учествује у припреми пројектних приједлога и пројектне документације и
- доставља извјештаје о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Одјељења, према динамици дефинисаној у годишњем календару активности који припрема Одсјек за локални економски развој и европске интеграције.


 

У области промоције Града, Одјељење обавља сљедеће послове:

- промовише дијалог међу локалним актерима, успоставља партнерски однос и одржава редовну комуникацију између одјељења и спољних актера (приватног сектора, привредне коморе и удружења привредника, финансијских организација, међународних организација, академских институција и др.),
- континуирано промовише Град као локалитет повољан за улагања, а све у циљу привлачења домаћих и страних инвестиција,
- презентује материјале развојних потенцијала Града инвеститорима, донаторима, развојним агенцијама и другим екстерним актерима, у сарадњи са организационом јединицом за локални економски развој,
- реализује и друге активности које доприносе промоцији Града као средине повољне за инвестициона улагања.  


       

Престанак рада предузетника
0.62 MB
Престанак рада предузећа
1.64 MB
Водич за самосталне предузетнике
0.58 MB
Привредна кретања Града Бијељина ажурирано 09.06.2017.
0.03 MB
Oсновни економски показатељи 2016. године
0.09 MB
Накнада за претварање пољопривредног у грађевинско земљиште у км/ m²
0.05 MB
План промоције привредних потенцијала и погодности Града Бијељина
0.37 MB
Постојећи страни инвеститори IRB
0.1 MB
База домаћих и страних инвеститора
0.26 MB
Информација о стању запослености на подручју Града Бијељина
0.36 MB
Информације за инвеститоре
0.51 MB
Информације о олакшицама на нивоу Града Бијељина
0.11 MB
Информације о олакшицама
0.49 MB
Процедуре за регистрацију предузетника
0.16 MB
Процедуре за регистрацију привредног друштва
0.13 MB
Регистар предузетника - превоз ствари и лица
0.08 MB
Регистар предузетника - занатство
0.27 MB
Регистар предузетника - угоститељство
0.16 MB
Регистар предузетника - трговина
0.33 MB
Регистар предузетника - агенције и услуге
0.12 MB
Анализа тржишта рада и средњих стручних школа на подручју Града Бијељина
2.61 MB
Незапосленост на подручју Града Бијељина, ажурирано 01.07.2016.
0.08 MB
Привредна кретања у Граду Бијељина, ажурирано 31.05.2016.
0.05 MB
Основни економски показатељи за 2015. годину
0.02 MB
Основни економски показатељи за 2014. годину
0.02 MB
Привредна кретања у 2014. години
0.03 MB