Званична интернет презентација
Град Бијељина

ЈУ Центар за социјални рад Бијељина

Основне информације
 
Адреса: Улица Потрпоручника Смајића 18, 76 300 Бијељина
 Teлефон: +387 (0)55 201 090
Факс: +387 (0)55 207 546
 e-mail:  [email protected]
web site: 

 О Центру са социјални рад
  
Јавна установа Центар за социјални рад Бијељина је установа социјалне заштите коју је основао град Бијељина за извршавање послова и реализацију права утврђених Законом о социјалној заштити, Породичним законом, Законом о заштити од насиља у породици, Законом о заштити и поступању са малољетницима у кривичном поступку. Центар се бави и пружањем других услуга социјалног рада, самостално или у сарадњи  са другим институцијама и удружењима.
 
Поред законом дефинисаних функција, Центар своју дјелатност остварује и на основу одлука оснивача: Одлуке о оснивању, Одлуке о проширеним правимаи услугама у области социјалне заштите, других правних аката као што су статут, програми и планови рада.
 
У провођењу социјалне заштите и социјалног рада, Центар за социјални рад врши сљедећа јавна овлашћења:
 • пружа прву стручну помоћ грађанима;
 • рјешава у првом степену о остваривању права утврђених Законом о социјалној заштити и одлукама о проширеним правима у граду Бијељина;
 • рјешава у првом степену о остваривању права из области породично-правне заштите и старатељства;
 • ради на спровођењу мјера према малољетним лицима у кривичном поступку;
 • пружа социјалне услуге у поступку рјешавања о правима из области социјалне заштите;
 • врши надзор над хранитељским породицама;
 • води евиденцију и документацију о правима, пруженим услугама и предузетим мјерама у оквиру своје дјелатности и издаје увјерења на основу евиденције и
 • врши исплату новчаних права утврђених Законом о социјалној заштити и другим прописима и општим актима.

Поред ових послова, Центар за социјални рад обавља и стручне послове из области социјалне заштите и социјалног рада, породичне и дјечије заштите, и то:
 • открива и прати социјалне потребе грађана и проблеме у области социјалне заштите;
 • предлаже и предузима мјере у рјешавању социјалних потреба грађана и прати њихово извршење;
 • предлаже мјере за унапређивање социјалне заштите и планирање развоја система социјалне заштите у граду Бијељина, организује и спроводи одговарајуће облике социјалне и дјечје заштите и непосредно пружа социјалне услуге;
 • прати стање у области дјечје и породично-правне заштите, покреће иницијативе и предлаже мјере за унапређивање система дјечје и породичне заштите;
 • развија и унапређује превентивне активности које доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема;
 • пружа дијагностичке услуге, спроводи одговарајући третман, савјетодавне, терапијске услуге и стручну помоћ корисницима.
 • подстиче, организује и координира професионални и добровољни рад у области социјалне заштите,
 • ради на развоју разноврсних модела збрињавања корисника у заједници и социјалних услуга у складу са потребама корисника, развија социјални рад у заједници,
 • пружа услуге помоћи и његе у кући, дневног збрињавања и прихватилишта,
 • подстиче и развија самопомоћ, добровољни рад, међуљудску солидарност, добротворне и хуманитарне дјелатности,
 • обавља послове савјетовалишта за проблеме брака и породице, васпитања дјеце, усвојења, односа родитеља и дјеце,
 • обавља аналитичко-истраживачке послове у Граду Бијељина и
 • обавља и друге послове утврђене законом и одлукама Града Бијељина.