Званична интернет презентација
Град Бијељина

Инфраструктура

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
 

Друмски саобраћај

Мрежу саобраћајница на подручју Града Бијељина чини 90 км магистралних путева, 59 км регионалних путева и 259 км локалних путева, саобраћајнице-улице у граду Бијељини те око 1.000 км некатегорисаних путева. Због тога је Бијељина добро увезана са сусједним општинама и регијама.

На подручју општине Бијељина веома су интересантни локални путеви, којих укупно има 55 од чега је 203 км са асфалтним застором и око 56 км са макадамским коловозом. На тај начин је обезбијеђено да свако село, односно мјесна заједница има асфалтни пут до центра села. У задњих неколико година вршено је асфалтирање некатегорисаних путева чиме су сви већи засеоци повезани асфалтним путем.

Градске саобраћајнице чини 221 улица, од чега је 170 улица асфалтних са свом пратећом инфраструктуром (кишна канализација, тротоари, вертикална, хоризонтална и свјетлосна сигнализација и јавна расвјета). Макадамске улице се редовно одржавају тако да им је коловоз у добром стању.

Бијељина је такође саобраћајно обогаћена обилазницом I, II и III фаза, која је урађена са комотним елементима на нивоу магистралног пута и повезује правац Београд са правцем Бања Лука, а затим и са правцем Угљевик – Тузла, Бијељина-Зворик.

Град Бијељина је укључен у мрежу жељезничких пруга, једноколосијечном пругом која је повезана са Шидом. Својим положајем у смислу позитивне географске локације Бијељину тангирају двије водне саобраћајнице – Ријека Сава и Ријека Дрина. Пловност Саве са аспекта Бијељинске општине, односно Бијељине је сасвим неискоришћен.

Ваздушни и ријечни саобраћај

Најближи аеродроми

km

Тузла (БиХ)

70

Београд (Србија)

122

Сарајево (БиХ)

194

Бања Лука (БиХ)

228

Загреб (Хрватска)

322

 

Најближе луке

km

Брчко (БиХ)

40

Сремска Митровица (Србија)

70

Београд(Србија)

122

Сплит (Хрватска)

445

 

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Водоводна мрежа

Подручје града Бијељина снабдијева се питком водом са Изворишта „Грмић“ које се налази на југоисточном дијелу града Бијељине. Водоводном мрежом 70% становништва обезбјеђено је питком водом. Укупна дужина цјевовода је око 620 км.

Са постојећег градског водоводног система Бијељина водом се снабдјева око 70,000 становништва са градског подручја и око 20,000 становника у приградским насељима. Водоводни систем функционише без рестрикција воде и на високим температурама, а квалитет воде је константно задовољавајући.

Садашњи инсталисани капацитет изворишта „Грмић“ је 535 l/s. Имајући у виду чињеницу да је процјењени капацитет изворишта око 1500-2000 l/s.

Све остале информације могу се пронаћи на следећем линку: http://www.bnvodovod.com/v2/.

Канализациона мрежа 

Посебно значајну активност представља реализација изградње канализационог система у Бијељини, пошто је то од историјског значаја за Бијељину, са становишта изградње канализације и пречишћавање отпадних вода, као и основ за заштиту подземних вода и изворишта воде за пиће, од могућих загађења, чиме се дугорочно стварају претпоставке за рад предузећа, односно снабдијевање града и околиних мјеста, водом за пиће.

У граду Бијељини изграђено је  17,199 м¹ фекалних колектора пречника од 250 до 900 мм, шест фекалних пумпних станица, укључујући и главну фекалну пумпну станицу - „ПС-1“. Поред овога, изграђено је и 14,176 м¹ кишне канализације, укључујући двије пумпне станице.

Све остале информације могу се пронаћи на следећем линку: http://www.bnvodovod.com/v2/.

Електро мрежа

Број трафо станица и инсталисана снага:
 

РЈ

110/x kV

35/10 kV

x/0,4 kV

Укупно

Број ТС

Sins MVA

Број ТС

Sins MVA

Број ТС

Sins MVA

Број ТС

Sins MVA

РЈ Бијељина

4

188,5

7

76,0

563

170,2

570

246,2


Дужина далековода по радним јединицама (км):

РЈ

35 kV

10 kV

0,4 kV

Прикључци

Укупно

Бијељина

41,3

677,9

1.384,4

1.408

3.511,6

 

Све остале информације могу се пронаћи на следећем линку: https://www.elektrobijeljina.com/index.php

 

Топловодна мрежа