Званична интернет презентација
Град Бијељина

Годишњи изјештаји о имплементацији Стратегије

Извјештавање о имплементацији Стратегије локалног развоја Града Бијељина (2014-2023. годинa), ревидоване за период 2019-2023. година, има за циљ да покрене све битне актере на размишљање и допринос што ефикаснијем доношењу одлука о реализацији стратешких приоритета економског развоја, друштвеног развоја и заштите животне средине, у оквиру дефинисанaтри стратешка циља, као и 11 секторских циљева.
 
Годишњим Планом имплементације Стратегије локалног развоја Града Бијељина за 2023. годину предвиђена је реализација66 пројеката, и то: 25 пројеката у склопу економског сектора (укупне вриједности 2.730.125,20 КМ), 11 пројеката у друштвеном сектору (укупне вриједности 2.396.790,00 КМ) и 30 пројеката у склопу еколошког сектора (укупне вриједности 15.600.805,59 КМ).
 
Укупна вриједност планираних пројеката је 20.727.720,79KM.
 
У претходној години укупна вриједност имплементираних пројеката је износила18.317.576,52 КМодносно88,37% у односу на пројектовани финансијски оквир. Од тог износа,31,09% (5.695.136,25 КМ) је реализовано из буџета Града, а 68,91% (12.622.440,27 КМ) из екстерних извора. Када је ријеч о конкретном броју реализованих пројеката у току 2023. године, реализовано је укупно45, и то: 22 пројеката у оквиру економског сектора (укупне вриједности 2.823.855,95KM), 14 пројеката у оквиру еколошког сектора (укупне вриједности 13.256.591,37КМ) и 9 пројекатa у оквиру друштвеног сектора (укупне вриједности 2.237.129,20КМ). Потребно је истаћи даје реализација одређеног броја пројеката изостала углавном због недостатка екстерних средстава. Неопходно је истаћи да су за висок проценат реализације најзаслужније ЈУ „Воде Српске“ (8.190.608,47 КМ) и ЗЕДП „Електро-Бијељина“ (3.900.000,00 КМ) које су реализовале три значајна пројекта на подручју града која се односе на изградњу дринског насипа, рехабилитацију пумпних станица и изградњу и реконструкцију електроенергетских објеката.
 
За 2023. годину планирано је да се из буџета Града за реализацију стратешких пројеката издвоји 8.164.022,28 КМ, а реализовано је5.695.136,25 КМ (69,76%).
 
Укупан планирани износ екстерних средстава износио је 12.563.698,51 КМ. Од наведеног износа, реализовано је укупно 12.622.440,27 КМ(100,47%).
 
Највећи дио средстава у 2023. години за реализацију пројеката планиралo је градско Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине. Укупна планирана средства за 2023. годину у овомОдјељењу износила су 2.693.000,00 КМ. Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине је од планираних 17 пројеката у току претходне године у потпуности, односно дјелимично реализовалошест пројеката, а за њихову имплементацију је издвојено укупно 352.809,39 КМ (13,10%).
 
Када је ријеч о закључцима и корективним акцијама у погледу претходне године, највеће препреке су се односиле на ограничена финансијска средства како из властитих тако и екстерних извора, што упућује да би у наредном периоду још више пажње требалопосветитиреалнијем планирању средстава за реализацију стратешких пројеката, као иконстантном унапређењу пословног окружења са циљем привлачења нових инвестиција.
 
Значајно је истаћи да је Град Бијељина, међу четири прве локалне заједнице у БиХ, 2015. године успио испунити услове и добити сертификат као локална заједница са повољним пословним окружењем (BFCSEE - BusinessFriendlyCertificatе SouthEastEurope). Oвај сертификат представља потврду да Град Бијељина нуди инвеститорима услуге високог квалитета олакшавајући њихово пословање и да непрестано ради на побољшању пословног амбијента у локалној заједници, што представља један од битних предуслова за горе наведене активности.
 
Такође је битно нагласити да Град Бијељина, у складу са Глобалном агендом 2030 и Циљевима одрживог развоја, промовише партнерство јавног, цивилног, приватног сектора и академске заједнице и реализује низ пројеката у партнерству, због чега представља позитиван примјер имплементације наведене Агенде, не само у БиХ него и у региону.
 
У складу са стратешким опредјељењем да до 2030. године град Бијељина постане ГРАД БУДУЋНОСТИ, Градска управа Града Бијељина припрема и реализује низ програма, пројеката и активности кроз које ствара предуслове за одрживи привредни, друштвени и еколошки развој.

Годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2014. 514.1KB
Закључак - годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2014. 717.34KB
Годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2015. 1.84MB
Годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2016. 944.59KB
Закључак - годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2016. 461.33KB
Годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2017. 1.59MB
Закључак - годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2017. 438.12KB
Годишњи план имплементације Стратегије за 2018. 3.4MB
Закључак - годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2018. 437.3KB
Годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2019. 1.03MB
Закључак - годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2019. 241.29KB
Годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2020. 778.07KB
Закључак - годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2020. 488.84KB
Годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2021. 359.77KB
Закључак - годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2021. 223.75KB
Годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2022. 2.28MB
Закључак - годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2022. (18.05.2023.) 480.16KB
Закључак - годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2022. (05.07.2023.) 255.11KB
Закључак - годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2022. (13.09.2023.) 508.98KB
Закључак - годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2022. (14.11.2023.) 254.57KB
Закључак - годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2022. (15.12.2023.) 259.78KB
Закључак - годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2022. (07.02.2024.) 522.83KB
Закључак - годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2022. (04.04.2024.) 264.7KB
Годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2023. 25.6MB