Званична интернет презентација
Град Бијељина

Ресурси подземних пијаћих вода и геотермални ресурси Општине Бијељина

Ова Студија је израђена на основу уговора склопљеног између Општине Бијељина као Наручиоца и Рударско-геолошког факултета (Институт за хидрогеологију) из Београда, као Изођача. Уговор је код Извођача заведен под бројем 1062/1 од 30.06.1994. године.

Посредан повод за израду Студије је била израда измјена и допуна Урбанистичког плана (УП) Бијељине од стране Југословенског Института за урбанизам и становање из Београда (ЈУГИНУС). Непосредан повод за израду Студије су ранији резултати геолошких, хидрогеолошких и геотермалних истраживања Семберије. На основу њих је оцјењено да је подручје Бијељине, односно читаве Семберије, изузетно повољно за изналажење, експлоатацију и коришћење геотермалне енергије из природних подземних термалних вода, и да то, свакако, треба имати у виду приликом доношења одлука о измјенама и допунама УП-а Бијељине. Та, прелиминарна оцјена је први пут изнјета 1986. године у Студији "Прелиминарна оцјена енергетске потенцијалности хидрогеотермалних ресурса у мезозојској подлози терцијарних седимената на подручју Семберије ради њиховог коришћења за топлификацију Бијељине" (Миливојевић & Перић, 1985-1986).

Поред хидрогеотермалних ресурса, подручје Општине је изузетно богато хидрогеолошким ресурсирима у виду квалитетних пијаћих вода у дебелим алувијалним наслагама Дрине и Саве, тако да и овај геолошки ресурс због његовог изузетног значаја, обухваћен приликом измјена и допуна УП-а Бијељине, односно у овој Студији.

Због свега тога, ова Студија се састоји из два дијела. У првом дјелу дат је приказ хидрогеолошких ресурса пијаћих "хладних" вода у алувијалним и неогеним седиментима са оцјеном могућности експлоатације и коришћења, и степена угрожености од загађивања. У другом дјелу Студије дате су опште геотермалне карактеристике, геотермална потенцијалност, могућности и стратегија експлоатације, могућности коришћења и основи еко-менаџмента геотермалних ресурса, као и основне етапе њиховог развоја.

Студија се састоји од 183 страна куцаног текста и 28 графичких прилога великог формата у форми "Стратешког атласа". Рад на изради Студије се вршио од јула 1994. године па до децембра 1995. године.