Званична интернет презентација
Град Бијељина

Комуналне таксе 

Комуналне таксе се плаћају за коришћење права, предмета и услуга који су утврђени Тарифом комуналних такса (у даљем тексту: "Тарифа") која је саставни дио ове Одлуке, у складу са Законом о комуналним таксама.
 
На подручју Града Бијељина утврђују се комуналне таксе за:
а)   коришћење  простора  на  јавним  површинама,  осим  у  сврху  продаје штампе, књига и публикација
б)   истицање реклама  на  јавним  и  другим  површинама, осим  рекламних паноа и билдборда поред магистралних и регионалних путева
в)   коришћење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила на уређеним и обиљеженим мјестима, одређеним за то актом Скупштине града
г)   истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама.
 
Поред ослобађања од плаћања комуналних такси утврђеним Законом о комуналним таксама, од плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена, ослобађају се предузетници у својству самосталног занимања који су стекли статус старих заната.
 
Од плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена, ослобађају се обвезници који обављају нискоакумулативне дјелатности – непрофитна удружења и фондације и слични облици организовања, удружења грађана, струковна удружења, синдикалне организације, НВО, спортски клубови, културно – умјетничка друштва и заједнице етажних власника.
 
Захтјев за ослобађање комуналне таксе за истицање пословног имена из става 1. овог члана, подноси се надлежном Одјељењу за привреду Градске управе Града Бијељина, прије истека рока за пријављивање, односно плаћање таксене обавезе.
 
Надлежно одјељење доноси рјешење о ослобађању од плаћања таксе и доставља га Пореској управи Републике Српске, Подручна јединица Бијељина.
 
Наплату комуналне таксе за коришћење простора за паркирање моторних возила и њихових приколица, на мјестима одређеним од стране надлежног органа, врши овлашћено правно лице у складу са Одлуком о паркирању у Граду Бијељина.
 
Наплаћена комунална такса из става 1. овог члана намијењена је за заједничку комуналну потрошњу.
 
Организациона јединица Градске управе Града Бијељина надлежна за комуналне послове појединачним рјешењем утврђује обавезу плаћања комуналне таксе из члана 3. тачке од а) до в) ове Одлуке, у складу са законом и Тарифом.
 
Поступак утврђивања, контроле и наплате комуналне таксе из члана 3. тачка г) ове Одлуке, спроводи се у складу са прописима о пореском поступку.
 
Градском занатско-предузетничком удружењу издваја се 1,5% од наплаћеног износа на име комуналних такси за истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама.
 
Цјелокупан текст Одлуке о комуналним таксама можете погледати у документу испод.