Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одјељење за привреду

Адреса: Улица патријарха Павла 1, 76 300 Бијељина
​Телефон: +387 (0)55 233 114
Факс: +387 (0)55 233 432
Адресе електронске поште: [email protected]

Начелник: 
 
Одјељење за привреду врши управне и стручне послове из надлежности Града који се односе на:
 • студијске и аналитичке послове и коришћење ресурса из области привреде (индустрија, трговина и снабдијевање, угоститељство, туризам, занатство, саобраћај и везе);
 • планирање развоја и праћење реализације стратешких планова развоја из дјелокруга рада;
 • послове у вези са приватним предузетништвом, подстицај развоја малих и средњих предузећа;
 • врши регистрацију самосталних предузетника;
 • израђује акте којима се регулише радно вријеме у области угоститељства, занатства и трговине;
 • доноси акте о категоризацији угоститељских објеката и сеоског домаћинства, као и стицању статуса старог заната, умјетничког заната, односно домаће радиности;
 • друге послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.

У области стратешког планирања, праћења реализације Стратегије развоја Града, вредновања и извјештавања из дјелокруга рада, Одјељење обавља сљедеће послове:
 • припрема годишњи оперативни план рада, који садржи планиране пројекте, вриједност пројеката и изворе финансирања, динамику имплементације пројеката и јасно дефинисане улоге и одговорности у имплементацији пројекта;
 • редовно прикупља податке од значаја за локални одрживи развој и доставља их Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције (Одсјек);
 • припрема разне анализе и студије у домену свог рада и доставља их Одсјеку;
 • активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја;
 • припрема и доставља информације о екстерним актерима и предлаже њихово учешће у стратешком планирању, имплементацији, праћењу и вредновању пројеката;
 • учествује у припреми пројектних приједлога и пројектне документације и
 • доставља извјештаје о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Одјељења, према динамици дефинисаној у годишњем календару активности који припрема Одсјек за локални економски развој и европске интеграције.

У области промоције Града, Одјељење обавља сљедеће послове:
 • промовише дијалог међу локалним актерима, успоставља партнерски однос и одржава редовну комуникацију између одјељења и спољних актера (приватног сектора, привредне коморе и удружења привредника, финансијских организација, међународних организација, академских институција и др.);
 • континуирано промовише Град као локалитет повољан за улагања, а све у циљу привлачења домаћих и страних инвестиција;
 • презентује материјале развојних потенцијала Града инвеститорима, донаторима, развојним агенцијама и другим екстерним актерима у сарадњи са организационом јединицом за локални економски развој;
 • реализује и друге активности које доприносе промоцији Града као средине повољне за инвестициона улагања.