Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Strategija razvoja socijalnog stanovanja u Gradu Bijeljina (2021-2030)

Socijalno stanovanje u Republici Srpskoj je dio stambene politike Republike Srpske kojim se na sistemski način obezbjeđuju uslovi za  rješavanje stambenog pitanja svim fizičkim licima koja iz različitih, a prvenstveno ekonomskih, socijalnih i zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti da to samostalno urade na tržištu.

Skupština Republike Srpske je donijela Zakon o socijalnom stanovanju Republike Srpske  i  usvojila  Strategiju  razvoja  socijalnog  stanovanja  Republike  Srpske  radi obezbjeđivanja uslova za održivi razvoj socijalnog stanovanja u Republici Srpskoj.

Vodeći se odredbama ovih dokumenata i činjenicom da postoji evidentan raskorak između potreba i mogućnosti određenog broja građana koji ne mogu samostalno riješiti stambeno pitanje ( mladi, mladi bračni parovi, demobilisani borci, ratni vojni invalidi,  raseljena lica i  druge ranjive kategorije među  kojima  su  korisnici  prava socijalne zaštite ), Grad Bijeljina je započeo proces održivog razvoja socijalnog stanovanja na lokalnom nivou.

Skupština Grada Bijeljina je donijela:
  1. Odluku o fondu stambenih jedinica socijalnog stanovanja,
  2. Odluku  o  visini  zakupnine  za  korištenje  stambenih  jedinica  socijalnog stanovanja i
  3. Odluku o postupku subvencionisanja zakupnine.
Gradonačelnik Grada Bijeljina je donio:
  1. Pravilnik o postupku dodjele stambenih jedinica socijalnog stanovanja i
  2. Pravilnik o načinu upravljanja i održavanja stambenih jedinica socijalnog stanovanja.