Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Park za sve


 
U junu 2019. godine formirano je Radno tijelo za građanske inicijative, koje je sastavljeno od predstavnika javnih institucija, privatnog i civilnog sektora.  Navedeno tijelo je uspostavljeno sa ciljem definisanja 3 inicijative koje doprinose unapređenju kvaliteta života građana. Anketiranje građana je trajalo od 19. jula do 4. avgusta i anketirano je 1.225 osoba.  Izabrana je inicijativa teretana na otvorenom (u gradskom parku) sa pratećim sportsko-rekreativnim sadržajima, uključujući izgradnju pristupnih rampi, kako bi svim građanima bio omogućen jednak pristup parku.

ZA OVU INICIJATIVU JE GLASALO 52,3% GRAĐANA.
 Odsjek za LER i EI, u saradnji sa Udruženjem građana „Kolosi“ uspostavio je projekat, aplicirao i projekat je odobren za realizaciu.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 60.355,29 KM
(Donacija EU/UNDP: 15.000,00 KM, Grad Bijeljina: 45.355,29 KM).

Projektne aktivnosti su bazirane na strateškom opredjeljenju Grada da radi na izgradnji tolerantne, inkluzivne zajednice sa jednakim mogućnostima za sve (strateški cilj 2), u skladu sa ciljevima održivog razvoja: 3 (zdravlje i blagostanje), 10 (smanjenje nejednakosti), 11 (održivi gradovi i zajednice), 15 (očuvanje života na zemlji) i 17 (partnerstvom do ciljeva).