Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Podsticaji za investitore

Podsticaji za ulaganja daju se na državnom, entitetskom i lokalnom nivou.
 
DRŽAVNI NIVO

U skladu sa Zakonom o politici direktnih stranih ulaganja u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 17/98, 13/03, 48/10 i 22/15) stranim investitorima garantovano je sljedeće:
 • Nacionalni tretman stranim ulagačima, odnosno strani ulagači imaju ista prava i obveze kao i rezidenti Bosne i Hercegovine.
 • Strani ulagači imaju pravo, radi svojih ulaganja, na teritoriju Bosne i Hercegovine otvoriti račune kod bilo koje poslovne banke u domaćoj ili slobodno konvertibilnoj valuti.
 • Strani ulagači će imati pravo slobodno zapošljavati strane državljane iz inostranstva ukoliko nije određeno drugačije zakonima u Bosni i Hercegovini o radu i useljavanju.
 • Strani ulagači su zaštićeni od nacionalizacije, eksproprijacije, rekvizicije i mjera s jednakim učinkom; takve mjere mogu se poduzeti isključivo u javnom interesu, sukladno važećim zakonima i podzakonskim aktima, uz plaćanja primjerene naknade.
 • Strani ulagači imaju ista vlasnička prava nad nekretninama kao bh. pravni subjekti.
 • Strani ulagači imaju pravo vršiti transfer u inostranstvo, slobodno i bez odlaganja, u slobodno konvertibilnoj valuti, dobiti koja nastane kao rezultat njihovog ulaganja u Bosni i Hercegovini.
   
Prava i povlastice dane stranim ulagačima i obaveze, koje proizlaze iz Zakona o politici direktnih stranih ulaganja, ne mogu se ukinuti niti poništiti stupanjem na snagu naknadno donesenih zakona i podzakonskih akata. Ukoliko su takvi naknadno doneseni zakoni i podzakonski akti povoljniji za strane ulagače, oni imaju pravo birati režim koji će biti mjerodavan za njihovo ulaganje.
 
Carinske povlastice
 
Strana ulaganja će biti izuzeta od plaćanja carina i carinskih obaveza, osim putničkih vozila, automata za zabavu i za igre na sreću.
 • Od plaćanja uvoznih taksi oslobađa se oprema za proizvodnju koja se ne proizvodi u Bosni i Hercegovini, koja se uvozi za novu ili proširenje postojeće proizvodnje, modernizaciju proizvodnje, uvođenje nove odnosno osavremenjenje postojeće proizvodne tehnologije, a kojom se obavlja neposredna proizvodna djelatnost.
 • Od plaćanja uvoznih taksi oslobađaju se proizvodna sredstva i druga oprema koja pripada preduzeću koje definitivno prekida svoju djelatnost u drugoj državi i premješta se u carinsko područje Bosne i Hercegovine radi obavljanja slične djelatnosti
 • Ako je preduzeće koje se premješta poljoprivredno imanje, životinje na njemu također se pri uvozu oslobađaju od plaćanja uvoznih taksi. 

Radi korištenja carinske povlastice za strana ulaganja, uz pismeni zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih davanja, korisnik povlastice carinskom tijelu, mjerodavnom prema mjestu sjedišta korisnika povlastice, podnosi:
 • ugovor ili drugi odgovarajući akt o ulaganju na temelju kojeg se uvozi oprema za koju se traži oslobađanje od plaćanja uvoznih davanja,
 • dokaz o registraciji stranog uloga kod mjerodavnog tijela države,
 • specifikaciju opreme po tarifnim oznakama i naimenovanjima iz Carinske tarife BiH, uz označavanje količine te pojedinačne i ukupne vrijednosti, koju je ovjerio korisnik povlastice
 • izjavu ulagača da oprema nije starija od 10 godina
 • potvrdu da uvozna oprema zadovoljava standarde u pogledu zaštite čovjekove sredine i ostale standarde iz oblasti zaštite na radu, koju je izdala institucija ili drugo tijelo mjerodavno za područje te djelatnosti.

Carinska služba donosi odluku u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
 
Slobodne zone
 
Slobodne zone u BiH dio su carinskog teritorija Bosne i Hercegovine i imaju status pravne osobe. Sukladno Zakonu o slobodnim zonama BiH osnivač slobodne zone može biti jedna ili više domaćih ili stranih pravnih i fizičkih osoba koje su registrovane u BiH. Korisnici slobodne zone ne plaćaju PDV i uvozna davanja na opremu koja će se koristiti za proizvodnju. Ulaganja u slobodne zone, transfer dobiti i prijenos ulaganja su slobodni. Osnivanje slobodne zone je ekonomski opravdano ako se na temelju priloženog elaborata o ekonomskoj opravdanosti osnivanja slobodne zone i drugih priloženih dokaza može ocijeniti da će vrijednost robe, koja se izvozi iz slobodne zone, preći najmanje 50% ukupne vrijednosti proizvedene robe koja napušta slobodnu zonu u razdoblju od 12 mjeseci.
 
ENTITETSKI NIVO
 
Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 52/19, 78/20) daje podsticajna sredstva za razvoj privrede: podsticaji za povećanje plata zaposlenih u privrednim subjektima i podsticaji za direktne investicije.

Program podrške zapošljavanju u privredi

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske je ključna organizacija na tržištu rada, koja učestvuje u pripremi, izradi i realizaciji projekata zapošljavanja koji su u skladu sa Strategijom zapošljavanja Republike Srpske kao i Akcionim planom zapošljavanja za realizaciju Strategije za svaku godinu pojedinačno. Zavod provodi projekte podrške zapošljavanju u privredi Republike Srpske, na bazi Pravilnika o uslovima, kriterijumima i načinu sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja, a putem javnog poziva koji se po ovom programu raspisuje za svaku godinu pojedinačno. Svi aktuelni javni pozivi Zavoda nalaze se na portalu www.zzzrs.net.

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske (IRBRS) krajem 2019. godine uvela je novu kreditnu liniju koja omogućava kompanijama koje planiraju da uvode nove tehnologije u svoj proizvodni proces, da imaju povoljne kredite po kamatnoj stopi ispod 3%, sa rokom otplate od 12 godina i grejs periodom od 24 mjeseca.

Zakonom o porezu na dobit Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 94/15, 01/17, 58/19) predviđeno je da kompanije koje ulažu u opremu i objekte za obavljanje registrovanih proizvodnih djelatnosti na teritoriji Republike Srpske imaju pravo na umanjenje poreske osnovice za vrijednost investicije.

Zakon o porezu na dohodak, ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 60/15, 66/18, 105/19, 49/21, 119/21), predviđa određene prednosti u povlasticama za godišnji prihod kvalifikovanog investitora (član 42-50).

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede daje novčane podsticaje za poljoprivredni i ruralni razvoj. Svake godine Ministarstvo donosi Pravilnik o zahtjevima i načinima dobijanja novčanih podsticaja za poljoprivredni i ruralni razvoj.

Registar podsticaja u privredi Republike Srpske
 
Registar podsticaja u Republici Srpskoj je elektronska baza o sredstvima za podsticaje privredi Republike Srpske koji se dodjeljuju kako na republičkom tako i na lokalnom nivou uključujući podatke kao što su: davaoci i implementatori raspodjele podsticaja, pravni osnov za njihovu dodjelu, izvori sredstava, vrste i namjene podsticaja, pa sve do informacija o tome kome su i u kom iznosu sredstva dodijeljena. Registar je dostupan je na dva portala i to:
 • Javni portal Registra podsticaja, koji je dostupan svima, i koji sadrži informacije o samom Registru podsticaja, aktuelnim javnim pozivima kao i dostupnim podsticajima koji stoje na raspolaganju zainteresovanim korisnicima;
 • Administrativni portal Registra podsticaja, koji je dostupan institucijama i ovlaštenim osobama na nivou institucija, odnosno za registrovane korisnike.

Oba portala su dostupna na adresi www.regpodsticaja.vladars.net.
 
LOKALNI NIVO
 
Podsticanje osnivanja malih i srednjih preduzeća
 • Podsticaj za osnivanje preduzeća - START-UP;
 • Podsticaj razvoja postojećih i START-UP preduzeća;
 • Podsticaj za uvođenje sistema kvaliteta;
 • Podsticaj za žene - preduzetnike;
 • Podsticaj za povratnike - preduzetnike;
 • Podsticaj za zanatsko-preduzetničke radnje.

Prilagođeni podsticajni programi za svaku pojedinačnu investiciju zasnovani na:
 • veličini investicije,
 • broju radnih mjesta,
 • vrijednosti radnih mjesta,
 • da li je investicija iz prioritetnog ili podsektora.

Primjer podsticaja:- Plaćanje zemljišta u industrijskim zonama u periodu od 60 mjeseci bez kamate;- 70% - 90% smanjenje naknada i taksi za proizvodne objekte.