Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Lokalni ekološki akcioni plan za grad Bijeljinu za period 2018-2028

Rješavanje problema u oblasti zaštite životne sredine zahtijeva sistematičan pristup i intenzivnu saradnju i razmjenu informacija interesnih grupa u lokalnoj zajednici (institucija, organizacija, građana i medija). Kao najbolji odgovor na kompleksnost zaštite životne sredine razvijena  je metodologija rješavanja ekoloških  problema  u lokalnim zajednicama putem izrade i realizacije lokalnih akcionih planova zaštite životne sredine (LEAP).
 
Lokalni akcioni plan zaštite životne sredine (eng. Local environmental action plan, u daljnjem tekstu LEAP) predstavlja razvojno-planski dokument koji na osnovu procjene stanja životne sredine, utvrđenih ekoloških problema i prioriteta, te definisanih akcija, doprinosi unapređenju stanja životne sredine područja za koje se on izrađuje.
 
Baznu strukturu LEAP dokumenta čine slijedeće tematske oblasti:
  • Vazduh,
  • Voda i vodni resursi,
  • Zaštita i korištenje zemljišta,
  • Šume i šumski resursi,
  • Zaštićena područja,
  • Privreda
  • Biodiverzitet, prirodno i kulturno nasljeđe
  • Opterećenje bukom,
  • Upravljanje otpadom.
 
U okvirnu dokumenta obrađeni su osnovni socio-ekonomski pokazatelji za grad Bijeljinu, značaj i potencijali prirodnih resursa, te stanje u sektoru životne sredine.  U okviru LEAP-a  obrađene  su sve  tematske cjeline  životne sredine  na osnovu čega je izvršena procjena stanja u svakoj pojedinoj oblasti a zatim utvrđena analiza problema i pritisaka sa prijedlogom akcija/mjera za poboljšanje.
 
Nakon utvrđenog stanja u oblasti životne sredine data je analiza problema za svaku oblast  a  zatim  su  identifikovani  prioriteti  za  svaki  pojedinačni  sektor.  U završnom  dijelu dokumenta  dat  je  akcioni plan  sa finansijskom  procjenom,  koji predstavlja najznačajniji dio  dokumenta s obzirom da su u ovom dijelu na osnovu utvrđenih problema i pritisaka dati prijedlozi aktivnosti za njihovo poboljšanje sa dinamikom realizacije.
 
Prema članu 43. Zakona o zaštiti životne sredine i članom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine, planski dokumenti u oblasti zaštite životne sredine donose se na period od deset godina. U skladu sa navedenim predmetni Lokalni ekološki akcioni plan za grad Bijeljinu donosi se na period važenja od  2018-2028. godine.