Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Zašto ulagati u Bijeljinu?

Povoljna geo-strateška lokacija

Grad Bijeljina se nalazi na atraktivnom geostrateškom položaju - na tromeđi Srbije, Hrvatske i Republike Srpske, odnosno BiH i raskrsnici puteva između velikih urbanih i industrijskih centara – Beograda, Novog Sada, Inđije, Banjaluke, Šapca, Tuzle, Sarajeva... Na oko trideset kilometara od Bijeljine je priključenje na Panevropski koridor 10, odnosno, auto-put E-70 Beograd-Zagreb. Ovaj putni pravac je najkraća veza Semberije sa ova dva grada i, preko njih, sa zapadnom/srednjom Evropom i jugom/istokom Balkanskog poluostrva. Na teritoriji Grada su dva granična prelaza prema Srbiji preko rijeka Save i Drine (Rača i Pavlovića most) koji su nafrekventniji prelazi za saobraćaj sa zapada i juga Republike Srpske i BiH prema sjevernoj Srbiji i Beogradu. U Gornjem Crnjelovu je skelski granični prelaz za malogranični promet sa Srbijom.

Područje slobodne trgovine


Investitori u Republici Srpskoj i gradu Bijeljina, imaju pristup tržištu od 600 miliona građana zasnovanom na principu slobodne trgovine.
 • Zemlje CEFTA i njihovo tržište od oko 30 miliona građana
 • Sporazum o slobodnoj trgovini između BiH i Turske – oko 70 miliona građana
 • Sporazum EFTA
 • Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BiH

Konkurenta i visoko kvalifikovana radna snaga

U gradu Bijeljini živi oko 115.000 stanovnika, od čega je na užem urbanom području nastanjeno oko 45.000 stanovnika. Zahvaljujući ulaganju u obrazovanje, prije svega visoko, stanovništvo Semberije se podmlađuje, a sve je bolja i obrazovna struktura stanovništva, s obzirom da veliki broj mladih visokoobrazovanih stručnjaka nakon završetka studija ostaje da živi u Bijeljini. Takođe, svake godine u Bijeljinu i okolna naselja se doseli preko hiljadu stanovnika, što dodatno obogaćuje ponudu radne snage i stvara veće tržište za plasman roba i usluga. Iste godine bilo je zaposleno 23.841 stanovnika Grada.

Niski operativni troškovi i podsticajna politika troškova


Pokretanje preduzeća (start-up) u Republici Srpskoj, odnovno gradu Bijeljina proizvodi znatno niže troškove poslovanja zbog stimulativne poreske politike i konkurentnih cijena rada.

Prosječna neto plata u gradu Bijeljina za 2020. godinu iznosila je 885 KM (452,66 €).

Neoporezivi dio ličnog dohotka je 1000 KM (511 €).
 
 • Porez na dobit - 10%
 • Porez na dohodak - 8%
 • PDV - 17%

Ukupna stopa doprinosa na bruto platu iznosi 31% od čega:
 • 18,5% za penzijsko-invalidsko osiguranje
 • 10,2% za zdravstveno osiguranje
 • 1,7% za dječiju zaštitu i
 • 0,6% za osiguranje od nezaposlenosti

Sporazumi o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja potpisani su sa 40 zemalja svijeta.

Cijena električne energije u Republici Srpskoj najniža je u regionu - 0,053 €/kWh.

Administracija povoljna za poslovanje

Vlada Republike Srpske i Grad Bijeljina ulažu značajne napore u reformu uprave i stvaranje poslovnog okruženja.

Pokretanje preduzeća u Republici Srpskoj sada traje samo tri dana i košta manje od 100 €. U toku je postupak uspostavljanja e-registracije poslovnih subjekata u Republici Srpskoj.

U cilju poboljšanja i harmonizacije lokalnih uslova za poslovanje sa onima u zemljama jugoistočne Evrope, Grad Bijeljina posjeduje sertifikat za povoljno poslovno okruženje - BFC SEE.

Preduzeća i građani Republike Srpske imaju pristup portalu Jedinstvena kontakt tačka za poslovanje www.pscsrpska.vladars.net. Kontakt tačka pruža informacije koje se odnose na metode, administrativne postupke i formalnosti za pokretanje i vođenje poslovnih aktivnosti.

Regija budućnosti za strana ulaganja

Prema rangiranju fDl Intelligence / Financial Times, Republika Srpska je za strategiju stranih ulaganja izabrana kao jedna od 10 malih regija budućnosti za 2018/2019.

Stimulativna politika ulaganja

Zakon o stranim ulaganjima u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 21/18) je jedan od najliberalnijih i osigurava da strani investitori uživaju nacionalni tretman u Republici Srpskoj. Njihova prava su zagarantovana Ustavom. To između ostalog podrazumijeva besplatan prijenos dobiti u inostranstvo, oslobađanje od plaćanja carine na uvoz osnovnih sredstava i nove poreske olakšice, podsticaje za novo zapošljavanje, nove tehnologije i povećanje plata u skladu sa zakonom i pravo na sticanje imovine. MIGA i 42 sporazuma o podsticanju i zaštiti ulaganja predstavljaju pouzdan sistem zaštite za strane investitore. Takođe, Savjet za strane investitore Republike Srpske osnovan je kao institucionalna podrška u cilju podsticanja stranih investicija.