Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Akcioni plan zapošljavanja Grada Bijeljina 2019-2023. godina

Akcioni plan zapošljavanja Grada Bijeljina 2019–2023. godine, predstavlja objedinjeni pregled strateških i operativnih ciljeva, mjera, aktivnosti, indikatora i ključnih aktera aktivne politike zapošljavanja kojeu sklopu mjera koje ostvaruje Republika Srpskaa sprovodi i Grad Bijeljina u okviru svojih nadležnosti. Akcionim planom zapošljavanja predviđene su mjere i aktivnosti koje u saradnji sa republičkim i lokalnim institucijamaGrad može da ostvari uoblasti privrede, obrazovanja, omladinske politike, socijalne uključenosti,a koje su od značaja i uticaja na oblast politike zapošljavanja.
 
Pravni osnov za utvrđivanje Akcionog plana zapošljavanja Grada Bijeljina za period od 2019. do 2023. godine predstavlja Strategija zapošljavanja Republike Srpske 2016–2020. godina i Strategija razvoja Grada Bijeljina 2014–2023. Akcioni plan zapošljavanja donosi Skupština Grada Bijeljina na prijedlog resornog Odjeljenja, odnosno Odsjeka.
 
Strateški okvir utvrđen je u Strategiji razvoja Grada Bijeljina 2014–2023. Ovaj dokument je izrađen u partnerstvu sa zainteresovanim stranama iz privatnog i nevladinog sektora i definisao je razvoj privrede i poljoprivrede koji se baziraju na znanju, zaštiti životne sredine i jačanju regionalnih funkcija i javnih usluga za sve.
 
Strategija razvoja za Grad Bijeljinu je izrađena u sklopu projekta Integrisani lokalni razvoj u Bosni i Hercegovini (BIH), koji je zajednička inicijativa Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).