Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

JAVNI POZIV ZA DODJELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U FUNKCIJI SAMOZAPOŠLjAVANjA PREDUZETNIKA U 2024. GODINI


Na osnovu člana 7. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja podsticajnih sredstava u funkciji samozapošljavanja preduzetnika („Službeni glasnik Grada Bijeljina “, broj: 10/24), Gradonačelnik Grada Bijeljina, raspisuje
 
 
JAVNI POZIV ZA DODJELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U FUNKCIJI SAMOZAPOŠLjAVANjA PREDUZETNIKA U 2024. GODINI
 
 
1.  Predmet javnog poziva
 
Predmet javnog poziva je dodjela podsticajnih sredstava za samozapošljavanje  u oblasti zanatsko-preduzetničke djelatnosti licima koja traže zaposlenje i prijavljena su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, Biro Bijeljina.
 
2. Namjena podsticajnih sredstava
 
Podsticajna sredstva su bespovratna i dodjeljuju se korisnicima u jednokratnom iznosu.
 
Podsticajna sredstva su namijenjena:
 • Nezaposlenim licima sa evidencije Zavoda za zapošljavanje – filijala Bijeljina, Biro Bijeljina koja se vode na evidenciji nezaposlenih lica najmanje jedan mjesec prije objavljivanja Javnog poziva i koja namjeravaju da pokrenu samostalnu zanatsko-preduzetničku djelatnost;
 • Samostalnim preduzetnicima koji obavljaju zanatsko-preduzetničku djelatnost kao osnovno zanimanje na području grada Bijeljina, a koji su registrovani ili su pokrenuli postupak registracije nakon objavljivanja, pa do okončanja Javnog poziva kod nadležnog organa Grada Bijeljina i koji su prije registracije bili prijavljeni na evidenciji nezaposlenih lica kod Zavoda za zapošljavanje – filijala Bijeljina, Biro Bijeljina, prije objavljivanja Javnog poziva.
Podsticaji se dodjeljuju za započinjanje vlastite djelatnosti, kao osnovno zanimanje.
Podsticajna sredstva su namijenjena za sufinansiranje dijela opravdanih troškova, koje je imao preduzetnik za vrijeme trajanja ugovornog perioda.
Podsticajna sredstva mogu se koristiti za nabavku osnovnih sredstava, opreme, inventara, repromaterijala, rezervnih dijelova, nabavku informatičke opreme, poslovnog softvera, uplate doprinosa na plate preduzetnika, troškove vođenja poslovnih knjiga i ostale troškove u cilju obavljanja registrovane djelatnosti.
Pod nabavkom opreme se podrazumijevaju mašine i oprema koje su u funkciji izrade ili pripreme dorade finalnog proizvoda i/ili pružanja usluge u cilju inoviranja procesa proizvodnje, odnosno pružanja usluge.  Ukoliko se nabavlja polovna oprema, neophodno je dostaviti kupoprodajni ugovor ovjeren od strane notara.
Pod nabavkom repromaterijala podrazumijevaju se sirovine i osnovni proizvodni materijal u zavisnosti od vrste proizvodnje, odnosno djelatnosti preduzetnika.
 
Podsticajna sredstva se ne mogu koristiti za sljedeće troškove:
 1. Nabavka učinjena prije potpisivanja ugovora o dodjeli podsticajnih sredstava,
 2. Nabavka osnovnih sredstava, opreme, inventara i repromaterijala kupljena od fizičkog lica koje nije registrovano za ove poslove,
 3. Nabavka od privrednog subjekta koje u osnovnom kapitalu ima učešće podnosioca prijave,
 4. Nabavka od privrednog subjekta koje u osnovnom kapitalu ima učešće povezanih lica sa podnosiocem prijave (pod povezanim licima, u smislu ovog Pravilnika smatraju se lica koja su u:
 • krvnom srodstvu u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva, u pobočnoj liniji do trećeg stepena srodstva,
 • tazbinskom srodstvu zaključno sa drugim stepenom srodstva,
 • braku, kao i ona lica kod kojih je brak prestao,
 • vanbračnoj zajednici,
 • odnosu usvojioca i usvojenika, ili staraoca i štićenika),
 1. Porez na dodatu vrijednost i sve ostale propisima utvrđene utvrđene takse i naknade,
 2. Troškovi u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem bankarskog kredita, odnosno finansijskog lizinga,
 3. Zajmovi i rate za otplatu kredita, kao i reprogram kredita,
 4. Plaćanja putem kompenzacije i cesije,
 5. Uplate doprinosa na plate zaposlenih kod preduzetnika (osim preduzetnika),
 6. Troškovi vezani za nabavku osnovnog sredstva, kao što su: carinski i administrativni troškovi, troškovi transporta, špedicije, skladištenja, obuke i dr.
 7. Održavanja opreme i poslovnog prostora, troškovi utroka električne energije i drugih komunalnih usluga, kao i troškovi zakupa poslovnog prostora,
 8. Računi za koje nisu priloženi pripadajući dokazi o plaćanju,
 9. Piće i namirnice u ugostiteljstvu,
 10. Trgovačka roba za dalju prodaju,
 11. Ostali troškovi koji nisu u skladu sa Poslovnim planom koji je prijavljen na Javni poziv.
3. Visina podsticajnih sredstava
 
Podsticaji koji se dodjeljuju korisnicima su bespovratna sredstva. Sredstva su namijenjena za finansiranje samozapošljavanja 26 lica u  zanatsko-preduzetničkim djelatnostima u iznosu od 5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi 130.000,00 KM.
Ukoliko uslove javnog poziva ispuni manje od 26 podnosilaca prijave, odnosno ne utroše se sva finansijska sredstva, ponovo se raspisuje javni poziv za dodjelu preostalih finansijskih sredstava.
U slučaju podnošenja zahtjeva za dodjelu podsticaja od strane više lica koji osnivaju ortačku radnju, ukoliko isti ispunjavaju uslove za dodjelu, podsticaje mogu dobiti svi ortaci u skladu sa odredbama Programa i Pravilnika.
 
3. Pravo i uslovi učešća na javnom pozivu
 
Pravo na podsticajna sredstva imaju lica koja ispunjavaju sljedeće uslove:
 1. Da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica kod Zavoda za zapošljavanje Biro Bijeljina – najmanje jedan mjesec prije objavljivanja Javnog poziva,
 2. Da su izvršila registraciju ili pokrenula postupak registracije samostalne preduzetničke djelatnosti kao osnovno zanimanje na području Grada Bijeljina nakon objavljivanja Javnog poziva,  uz uslov da su  prije registracije djelatnosti i prije objavljivanja Javnog poziva, bili na evidenciji nezaposlenih lica kod Zavoda za zapošljavanje – Biro Bijeljina,
 3. Da su podnijeli Zahtjev za podsticaje sa poslovnim planom i ostalom potrebnom dokumentacijom definisanom Pravilnikom i javnim pozivom,
 4. Da imaju prebivalište na teritoriji Grada Bijeljina.
Sredstva za subvenciju za samozapošljavanje ne može ostvariti nezaposleno lice:
 1. koje je obavljalo istu ili sličnu djelatnost i istu je odjavilo u prethodnih 12 mjeseci prije objavljivanja Javnog poziva,
 2. koje je bilo korisnik podsticaja za samozapošljavanje od strane JU Zavod za zapošljavanje RS filijala Bijeljina, Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina (Razvojne agencije Grada Bijeljina) ili drugih sredstava iz Gradskog budžeta, odnosno da nisu koristili bespovratna sredstva iz drugih izvora u svrhu samozapošljavanja i/ili pokretanja biznisa u prethodnih pet godina.
 3. Komisija po službenoj dužnosti pribavlja dokaze, odnosno provjerava ispunjenost uslova  iz stava (1) i (2) ovog člana. Komisija može vršiti provjeru i  drugih podataka od značaja za postupak dodjele podsticajnih sredstava.
Pravo na podsticaj se ostvaruje podnošenjem prijave na propisanom obrascu koji mora biti u cjelosti popunjen, jasno prezentovan i potpisan od strane podnosioca prijave uz prilaganje potrebne dokumentacije koja je navedena u Javnom pozivu.
U slučaju da prijava nije popunjena  na propisan način ista se neće uzeti u dalje razmatranje.
 
4. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija
 
Podnosioci prijave uz propisani obrazac prijave prilažu sledeća dokumenta:
 
Obavezna dokumentacija:
 1. Ovjerena fotokopija Rješenja o registraciji preduzetnika kod Odjeljenja za privredu Grada Bijeljina (ukoliko je registrovana preduzetnička djelatnost). Ukoliko je pokrenut postupak registracije preduzetničke djelatnosti, potrebno je priložiti kopiju zahtjeva za registraciju;
 2. Ovjerena fotokopija Rješenja o registraciji poreskog obveznika u Poreskoj upravi - JIB (ukoliko je registrovana preduzetnička djelatnost);
 3. Uvjerenje o nezaposlenosti od Zavoda za zapošljavanje (original);
 4. Ovjerena izjava podnosioca o davanju saglasnosti za objavu i korišćenje ličnih podataka kao rezultata Javnog poziva (Prilog uz javni poziv br.2);
 5. Ovjerena izjava podnosioca da do datuma podnošenja prijave nije koristio bespovratna sredstva iz drugih izvora u svrhu samozapošljavanja i/ili pokretanja biznisa u prethodnih pet godina (Prilog uz javni poziv br.3);
 6. Poslovni plan (Prilog uz javni poziv br.4);
 7. Ovjerena kopija lične karte.
Dodatna dokumentacija (zavisno od statusa lica koje podnosi prijavu): 
 1. Dokaz nadležnog organa (uvjerenje) o utvrđenom statusu djeteta poginulog borca VRS (original ili ovjerena kopija);
 2. Dokaz nadležnog organa (uvjerenje) o utvrđenom statusu kategorije demobilisanog borca VRS (original ili ovjerena kopija);;
 3. Dokaz o (uvjerenje) o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida VRS ili statusu osobe sa invaliditetom (original ili ovjerena kopija);
Komisija može zatražiti od podnosioca prijave dodatna pojašnjenja dostavljene dokumentacije na javni poziv.
Za nepotpune zahtjeve ne traži se dopuna dokumentacije.
Dokumentacija dostavljena na javni poziv se ne vraća.
 
5. Razmatranje zahtjeva i kriterijumi za dodjelu podsticaja
 
Javni poziv sprovodi Komisija za provođenje postupka dodjele podsticajnih sredstava u funkciji samozapošljavanja preduzetnika, koju imenuje Gradonačelnik.
Komisija za provođenje postupka dodjele podsticajnih sredstava, provjerava pristigle zahtjeve i ispunjenost uslova definisanih Pravilnikom i Javnim pozivom.
Komisija će odbaciti prijavu u slučaju:
 1. Kad priložena dokumentacija iz Javnog poziva nije prošla administrativnu provjeru (dokumentacija nije potpuna),
 2. Kad priložena dokumentacija iz Javnog poziva nije dostavljena na način kako je propisano istim,
 3.  Neblagovremena prijava (prijava koja je podnesena nakon isteka roka predviđenog Javnim pozivom),
 4.  Nedopuštena prijava (prijava koja je podnesena od strane lica koje ne može biti korisnik podsticaja),
 5. Obrazac prijave nije popunjen u skadu sa ovim Pravilnikom i Javnim  pozivom.

Komisija analizira prispjele prijave, te za one prijave koje su prošle administrativnu provjeru vrši bodovanje prema bodovnoj listi.
Tabela kriterijuma za vrednovanje i rangiranje prijava definisana je na sledeći način:
 
Kriterijum  Bodovi
1. Vrsta djelatnosti Zanatska i proizvodna djelatnost - 7 bodova
Intelektualne usluge - 6 bodova
Uslužna djelatnost - 5 bodova
Trgovinska djelatnost - 3 boda
2. Vrijeme nezaposlenosti  - aktivnog traženja posla 1-12 mjeseci - 1 bod
13-24 mjeseca - 2 boda
25-36 mjeseci - 3 boda
preko 36 mjeseci - 4 boda
3. Kvalitet Poslovnog plana: potrebni resursi za otpočinjanje obavljanja sopstvenog posla (poslovni prostor, oprema), tržište (kupci, dobavljači, konkurenti) 1 - 5 bodova
3. Lice sa statusom djeteta poginulog borca VRS 2 boda
4. Lice sa statusom kategorizovanog demobilisanog borca VRS 1 bod
5. Lice sa invaliditetom i RVI RS 1 bod
6. Lice starije od 35 godina 1 bod
7. Žena preduzetnica 1 bod
 
U slučaju da dva ili više podnosioca prijave imaju isti broj bodova, prednost će imati djelatnosti koje nisu registrovane na području Grada i djelatnosti sa manjim brojem registrovanih preduzetnika, pri čemu se djelatnost određuje na osnovu pripadajuće šifre djelatnosti.
Podsticajna sredstva se dodjeljuju podnosiocima prijave prema redosljedu na utvrđenoj rang-listi dok sredstva ne budu utrošena prema uslovima i kriterijumima iz Pravilnika i javnog poziva.
Ako se podnosiocu prijave ne isplati odobreni podsticaj zbog njegovog odustanka od zaključenja ugovora ili odustanka od dodjele sredstava, sredstva koja su bila odobrena tom podnosiocu odobravaju se narednom podnosiocu zahtjeva prema redoslijedu na rang-listi, poslije posljednjeg podnosioca koji je ostvario pravo na podsticaj.

6. Odluka o dodjeli sredstava i zaključenje ugovora

Komisija provjerava ispunjenost uslova iz Javnog poziva i u skladu sa utvrđenim kriterijumima i bodovima sačinjava rang listu i vrši rangiranje primljenih prijava, u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.
Rang lista sadrži imena podnosilaca prijava koji ispunjavaju uslove iz javnog poziva sa iznosima odobrenih finansijskih sredstava, kao i imena podnosilaca prijava koji nisu ispunili uslove iz javnog poziva, uz obrazloženje koji uslov nije ispunjen.
Rang lista se objavljuje na internet stranici i na oglasnoj tabli Grada Bijeljina.
Na osnovu rang liste i predloga Komisije za dodjelu podsticajnih sredstava, Gradonačelnik donosi Odluku o dodjeli podsticajnih sredstava za samozapošljavanje preduzetnika u 2024. godini, sa iznosom dodijeljenih sredstava svakom korisniku.  
Odluka se objavljuje na internet stranici i na oglasnoj tabli Grada Bijeljina.
Na Odluku iz stava 1. ovog člana može se izjaviti prigovor Gradonačelniku u pisanoj formi u roku od osam dana od dana dostavljanja Odluke učesnicima javnog poziva.
Nakon donošenja Odluke o dodjeli podsticajnih sredstava za samozapošljavanje preduzetnika u 2024. godini, Gradonačelnik ili lice koje on ovlasti sa svakim korisnikom podsticaja pojedinačno zaključuje ugovor kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze i na osnovu kojeg se vrši isplata sredstava.

Prije potpisivanja ugovora korisnik podsticaja dužan je da dostavi:
 1. Rješenje o registraciji zanatske preduzetničke djelatnosti kao osnovno zanimanje,
 2. Uvjerenje o registraciji u Poreskoj upravi (JIB),
 3. Obrazac PD 3100 (prijava u Poreskoj upravi RS),
 4. Kopiju ugovora sa bankom o otvaranju žiro računa.
Ukoliko korisnik podsticaja, kome su odobrena sredstva, u roku 30 dana od potpisivanja Obavještenja o odobravanju podsticajnih sredstava za samozapošljavanje, ne dostavi dokaze iz stava 1. ovog člana, smatraće se da je odustao od dodijeljenog podsticaja, a ugovor neće biti potpisan.
Korisnik podsticaja prilikom zaključivanja Ugovora o dodjeli podsticaja obavezan je da dostavi blanko potpisanu i ovjerenu mjenicu sa potpisanom mjeničnom izjavom, kao instrument obezbjeđenja povrata podsticaja u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza i nenamjenskog utroška sredstava. 

7. Obaveze korisnika sredstava

Korisnik podsticaja po potpisivanju Ugovora o dodjeli podsticajnih sredstava za samozapošljavanje, dužan je da obavlja registrovanu djelatnost kao osnovno zanimanje najmanje 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora o dodjeli podsticajnih sredstava. Vrsta djelatnosti utvrđuje se isključivo prema registrovanoj pretežnoj djelatnosti, koja se ne može mijenjati u toku ugovornog perioda.
Dobijena sredstva dužan je da utroši na način koji je naveden u poslovnom planu, te da dostavi narativni i finansijski izvještaj o poslovanju davaocu sredstava, odnosno Komisiji, svaka tri mjeseca narednih godinu dana od dana potpisivanja Ugovora o dodjeli podsticajnih sredstava, sa svim dokazima o načinu utroška sredstava. Konačan izvještaj o utrošku sredstava  dostavlja se najkasnije u roku od 30 dana od dana utroška podsticaja, sa svim dokazima o načinu utroška sredstava.
Izvještaj sa svim dokazima o namjenskom trošenju sredstava se podnosi u pisanoj formi isključivo na propisanom obrascu (dostupan na internet stranici Grada Bijeljina – „Prilog br. 5: Izvještaj o realizaciji aktivnosti po javnom pozivu za dodjelu podsticajnih sredstava u funkciji samozapošljavanja preduzetnika“), a koji sadrži i izjavu korisnika sredstava kojom pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću garantuje vjerodostojnost i tačnost dostavljenih navoda i dokaza u Izvještaju. U slučaju korišćenja sredstava za uplatu doprinosa za samozapošljavanje, uz Izvještaj je potrebno priložiti obrazac 1002 – Mjesečna prijava poreza po odbitku.
Ako korisnik podsticaja  prestane sa obavljanjem djelatnosti prije isteka roka utvrđenog ugovorom, kao i u slučaju nenamjenskog utroška sredstava, dužan je da vrati cjelokupan iznos podsticajnih sredstava u roku od 15 dana od upućivanja zahtjeva za povrat sredstava. Sredstva se vraćaju na račun budžeta Grada Bijeljina. U slučaju da korisnik podsticaja ne izvrši povrat novčanih sredstava, Grad Bijeljina pokreće postupak povrata uplaćenih podsticaja sudskim postupkom.
Korisnik podsticaja je dužan da o svakoj promjeni koja može uticati na odnose utvrđene ugovorom, u roku od 15 dana pismeno obavijesti Odjeljenje za privredu i Komisiju.

U slučaju da korisnik podsticaja utvrdi da nije u mogućnosti utrošiti odobrena sredstva prema roku definisanom u ugovoru, dužan je prije isteka ugovorenog roka da podnese zahtjev Gradonačelniku  sa obrazloženjem za određivanje novog roka za namjenski utrošak sredstava podsticaja i dostavljanje izvještaja. 

Gradonačelnik razmatra zahtjev iz prethodnog stava ovog člana i ako utvrdi njegovu opravdanost, sa korisnikom podsticaja zaključuje aneks ugovora, kojim se definiše novi rok za namjenski utrošak sredstava i dostavljanje izvještaja.
Samostalni preduzetnici – korisnici podsticaja dužni su da omoguće Komisiji kontrolu namjenskog korišćenja podsticajnih sredstava i uvid u svu potrebnu dokumentaciju u narednih 12 mjeseci od dana zaključenja Ugovora.  
Ako se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko korištenje sredstava ili ako korisnik ne dozvoli kontrolu na način propisan ovim članom, Grad Bijeljina raskida ugovor i vrši povrat dodijeljenih sredstava, što će biti regulisano ugovorom.
Korisnik podsticaja može izvršiti privremenu odjavu rada u skladu sa zakonskim propisima. 

8. Način i rok podnošenja prijave i rezultati javnog poziva

Prijava sa potrebnom dokumentacijom se podnosi ličnom predajom u jednom primjerku (štampana verzija) u zatvorenoj koverti putem protokola u prijemnoj kancelariji  Gradske uprave Grada Bijeljina ili poštom na adresu: Grad Bijeljina - Odjeljenje za privredu, Trg kralja Petra I Karađorđevića br. 1, 76300 Bijeljina, sa naznakom „NE OTVARATI – Prijava  za ostvarivanje podsticaja za samozapošljavanje preduzetnika“. Na poleđini koverte napisati ime, prezime i adresu podnosioca prijave.
Javni poziv se objavljuje u dnevnom listu „Nezavisne novine“, na internet stranici Grada gdje su dostupni i potrebni prilozi i Pravilnik (www.gradbijeljina.org), kao i na oglasnoj tabli Gradske uprave i Zavoda za zapošljavanje, Biro Bijeljina.
Javni poziv je otvoren od 30.05.2024. godine do 28.06.2024 . godine.
Blagovremenom dostavom prijave putem pošte, smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana roka Javnog poziva, ovjerena pečatom prijemne pošte, sa jasno naznačenim datumom predaje, bez obzira na datum prispjeća.
Grad Bijeljina obavještava javnost o dodjeli podsticajnih sredstava posredstvom zvanične internet stranice Grada.

9. Ostale napomene

Javni poziv, obrazac prijave, obrazac izjave podnosioca o davanju saglasnosti za objavu i korišćenje ličnih podataka kao rezultata Javnog poziva, obrazac izjave podnosioca da do datuma podnošenja prijave nije koristio bespovratna sredstva iz drugih izvora u svrhu samozapošljavanja i/ili pokretanja biznisa, obrazac poslovnog plana, obrazac Izvještaja o realizaciji aktivnosti po javnom pozivu za dodjelu podsticajnih sredstava u funkciji samozapošljavanja preduzetnika i Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja podsticajnih sredstava u funkciji samozapošljavanja preduzetnika, dostupni su na internet stranici Grada Bijeljina.
Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava u funkciji samozapošljavanja preduzetnika u 2024.godini objaviće se u Službenom glasniku Grada Bijeljina.
Dodatne informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Odjeljenju za privredu na broj telefona 055-233-115 i 055-233-419.
 
 
Broj: 02-014-1-1173/24                                                          
Datum, 27.05.2024. godine                                                                                    
                                                                                              
GRADONAČELNIK:
Ljubiša Petrović, s.r.